logo

ul. Tysiąclecia 154A

24-103 Żyrzyn

Mieszkania treningowe i wspomagane

Mieszkania treningowe i wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.

W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Mieszkania treningowe i wspomagane znajdują się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie (pozbawionym barier architektonicznych) i zlokalizowane są na 2 kondygnacjach.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/12/2023

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach treningowych i wspomaganych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ustalam miesięczny koszt pobytu jednej osoby w mieszkaniu prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie:

a) treningowym w wysokości 2 300,00 zł, która to kwota zawiera:

− koszty administrowania budynkiem,

− koszty energii elektrycznej i gazu,

− koszt za wodę i odprowadzanie ścieków,

− wywóz odpadów,

− użytkowanie dźwigów,

− koszty usług bytowych, pracy socjalnej oraz nauki w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną,

− koszty pośrednie (bieżące konserwacje i przeglądy techniczne sprzętów, urządzeń i instalacji),

b) wspomaganym w wysokości 4 000,00 zł, która to kwota zawiera:

− koszty administrowania budynkiem,

− koszty energii elektrycznej i gazu,

− koszt za wodę i odprowadzanie ścieków,

− wywóz odpadów,

− użytkowanie dźwigów,

− koszty usług bytowych, pracy socjalnej oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych,

− koszty pośrednie (bieżące konserwacje i przeglądy techniczne sprzętów, urządzeń i instalacji),

koszty usług fizjoterapeuty,

koszty wyżywienia zgodnego z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi.

2. Płatność za pobyt w mieszkaniu treningowym i wpieranym powinna być uregulowana zgodnie z zawartym porozumieniem między gminą prowadzącą mieszkania treningowe i wspomagane a gminą kierującą do tej formy wsparcia.

3. Mieszkańcy mieszkań treningowych będą mogli korzystać za odpłatnością z wyżywienia w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

§ 2.

Ustala się, że miesięczny koszt za pobyt rodziny w mieszkaniu nie może być wyższy niż 4 500,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 1/12/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.