logo

ul. Tysiąclecia 154A

24-103 Żyrzyn

Często zadawane pytania

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Dla kogo przeznaczony jest Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie?

Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie oferuje profesjonalną, całodobową opiekę dla osób starszych i przewlekle, somatycznie chorych.

Kto może otrzymać wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym?

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.